REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/16

ZASADY PRZYJMOWANIA  DO KLASY PIERWSZEJ

SP20 W GDYNI

 

1.Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu bez postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgłoszenia (do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej).

 

2.Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej składa się do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20
w Gdyni w sekretariacie szkoły ( do wglądu odpis skrócony aktu urodzenia dziecka i dowód osobisty rodzica)

 

3.Dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (na podstawie wniosku - do pobrania w sekretariacie szkoły).

 

4.Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

5.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

6.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w formie:

-listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych,

-listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej.

 

7.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej.

 

8.Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej.

 

9.Przyjmuje się następujące kryteria i ich wartość punktową  potwierdzającą spełnienie kryterium:

a)dziecko uczęszczało w roku poprzednim do oddziału przedszkolnego w SP20 w Gdyni – 15 pkt;

b)dziecko ma rodzeństwo w szkole – 5 pkt;

c)dziecko mieszka poza rejonem szkoły, ale w dzielnicy Wielki Kack – 3pkt;

d)dziadkowie dziecka zamieszkują w dzielnicy Wielki Kack – 2pkt.

 

10.Potwierdzeniem spełnienia poszczególnych kryteriów są załączniki do wniosku w formie oświadczeń rodziców.

 

11.Harmonogram czynności:

01.03 – 31.03.2015r. – składanie zgłoszeń;

01.03 – 31. 03.2015r. – składanie wniosków;

24.04.2015r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych;

25.05.2015r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 7).

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 10.03.2015
Data udostępnienia informacji: 18.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2015 14:26 Aktualizacja treści Ewa Malottke
18.03.2015 12:24 Aktualizacja treści Ewa Malottke
18.03.2015 12:20 Dodanie informacji Ewa Malottke