Ocenianie ucznia z dysfunkcjami

Zasady i wytyczne

(na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 07 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Dz.U. Nr 199, poz. 2046, zmiana: Dz.U. Nr 74, poz. 2046 z 2005 roku) Gdynia 2005

Reforma programowa za jeden z fundamentów nowej szkoły uznała zmianę sposobu oceniania. Za najważniejsze aspekty tej zmiany uznaje się doskonalenie formy oceny tak, aby mogła ona pełnić funkcje:
- wspierania rozwoju każdego ucznia
- motywowania uczniów do pracy
- informowania ucznia i jego rodziców o postępach, jakie czyni
- informowania nauczyciela o efektach jego pracy

Ocenianie wspierające rozwój uczniów -indywidualne podejście do każdego ucznia zamiast porównywania go z innymi

-przyglądanie się postępom, a nie wyłącznie efektom
-branie pod uwagę niepowtarzalnych możliwości ucznia, ale i ograniczeń, zainteresowań, właściwego dla niego tempa pracy
-patrzenie na konkretnego ucznia bez presji wymogów programowych pamiętając, że obowiązująca jest podstawa programowa, a nie często nader ambitne, wybrane przez nauczycieli programy. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię nauczyciel jest zobowiązany dostosować treści programowe do jego możliwości i udzielić mu właściwego wsparcia także poprzez ocenę.

Funkcja motywacyjna oceny

-pozytywna, doceniająca najmniejsze nawet wysiłki czy umiejętności dziecka

-rozstrzygana zawsze na korzyść ucznia w przypadku wahania nauczyciela jaką ocenę wystawić - wyższą czy niższą

-jasna i jawna - regularne rozmowy z uczniami na temat zasad oceniania i wystawionych już ocen, wnikliwa i analityczna dyskusja o uzyskiwanych stopniach, komentarz ustny lub pisemny do oceny

-licząca się z oczekiwaniami i potrzebami uczniów - poznanie ich aspiracji sprzyja motywowaniu, stanowi też przyczynek do realizacji zasady podmiotowości ucznia.

Przykładowo: planując sprawdzian możemy zapytać uczniów:

-jak się czują w obrębie tematyki będącej przedmiotem sprawdzianu? -jak im się wydaje, że wypadną?

-jakie oceny chcieliby uzyskać, co byłoby dla nich satysfakcjonujące? (sprawdzian powinien zostać przygotowany na wielu różnych poziomach tak by uczniowie mogli wybierać te zadania, które są dla nich wykonalne)

Po sprawdzianie ważne jest:

-odwołanie się nauczyciela do tych aspiracji
-porównanie oczekiwań uczniów z oceną proponowaną przez nauczyciela -analiza różnic i ich przyczyn

Formy oceniania aktywności ucznia niepełnosprawnego: -sprawdziany dostosowane do indywidualnych możliwości opracowywane przez nauczyciela wspomagającego -odpowiedzi ustne podczas zajęć obejmujące zakres materiału obowiązujący danego ucznia

-prace domowe
-praca w grupach
-aktywność podczas lekcji
-przygotowanie się do nowej lekcji
-łączenie nowej wiedzy z już posiadaną

Szczegółowe wytyczne dotyczące oceniania uczniów niepełnosprawnych oraz ich pracy podczas zajęć lekcyjnych:

-nauczyciel danego przedmiotu ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia niepełnosprawnego w odniesieniu do stopnia realizacji przez niego dostosowanego programu (modyfikacji programowych) -nauczyciel wspomagający zobowiązany jest poinformować nauczyciela przedmiotu o modyfikacjach programowych oraz innych zmianach w realizacji programu danego przedmiotu

-nauczyciel wspomagający może w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu realizować inną jednostkę tematyczną, jeżeli omawiane podczas zajęć zagadnienie znacznie wykracza poza możliwości uczniów niepełnosprawnych -nauczyciel wspomagający podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dokonuje oceny pracy i aktywności uczniów, zapisując oceny w osobnym dzienniku

-uczeń niepełnosprawny także może uzyskiwać oceny celujące i bardzo dobre oraz otrzymywać świadectwa z czerwonym paskiem pod warunkiem, że w opinii nauczycieli przedmiotu oraz nauczyciela wspomagającego, opanował w pełni założenia zmodyfikowanego programu -nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny z zachowania

-w klasach integracyjnych ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielem wspomagającym -wszelkie prace pisemne wykonywane na zajęciach lekcyjnych lub też zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych gromadzi nauczyciel wspomagający, który następnie konsultuje ocenę z nauczycielem przedmiotu

-prace pisemne z języka polskiego oceniane są głównie pod kątem poprawności stylistycznej i gramatycznej. Błędy ortograficzne są zaznaczane, ale nie mają zasadniczego wpływu na ocenę

-prace pisemne z przedmiotów innych niż jeżyk polski oceniane są pod kątem zawartych w nich wiadomości i treści. Błędy ortograficzne i gramatyczne oraz językowe nie mają wpływu na ocenę.

-uczeń niepełnosprawny ma prawo odpowiadać ustnie, jeśli wolne tempo pisania uniemożliwia mu płynne realizowanie zadań podczas sprawdzianu czy kartkówki. Wówczas uczeń odpowiada pod koniec lekcji z danego materiału obejmującego sprawdzian lub umawia się z nauczycielem przedmiotu na inny termin -podczas kartkówek uczeń niepełnosprawny ma wydłużony czas pisania, dostosowany do jego potrzeb

-uczniowie niepełnosprawni mają prawo do poprawienia oceny niedostatecznej otrzymanej ze sprawdzianu, pracy pisemnej, zadania domowego, po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem przedmiotu i wyznaczeniem terminu poprawy -uczniowie niepełnosprawni podlegają takim samym zasadom oceniania, jak ich zdrowi rówieśnicy w przypadku oceny przygotowania do lekcji i braku zadań domowych

-ocena prac pisemnych ucznia niepełnosprawnego powinna zawierać krótkie uzasadnienie oceny oraz wskazówki do ewentualnej poprawy -nauczyciele przedmiotu starają się w miarę możliwości zauważać i doceniać "plusem" lub pochwałą słowną każdorazowy przejaw aktywności ucznia niepełnosprawnego

-nauczyciel wspomagający wyznacza uczniom dodatkowe zadania , które są systematycznie sprawdzane i oceniane "plusem" lub oceną cząstkową, w zależności od stopnia trudności. -oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne, wraz z nauczycielem wspomagającym

-uczeń niepełnosprawny, tak jak każdy inny, z poszczególnych przedmiotów otrzymuje ocenę wyrażoną cyfrą wg. skali od 1 do 6, a z zachowania wg. skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. -uczeń niepełnosprawny na koniec semestru i roku szkolnego uzyskuje oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych

-przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; § uczniowie niepełnosprawni (oprócz uczniów umiarkowanie i znacznie upośledzonych) przystępują do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji

opracowała:
mgr Małgorzata Pietruszewska-Fulara

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Zarzycka
Wprowadził informację: Izabela Żurawek
Data udostępnienia informacji: 16.03.2009