Skrzynka ESP

Skrzynka ESP 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
 
  Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2020 r., poz. 346. 
Wzory dokumentów elektronicznych, aby mogły być używane i wykorzystywane, powinny być dostępne zarówno dla podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców oraz obywateli. 
W tym celu Szkoła Podstawowa nr8 z  udostępniła Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) dostępną pod niżej podanym adresem: 
http://epuap.gov.pl 
Adres naszej skrzynki ESP na ePUAP-ie: /SP8GDYNIA/Skrytka ESP 
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny  formularz dokument i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub za pomocą Profilu Zaufanego. 
Uwaga:  
Do składania dokumentów w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie  
*bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1450 ze zm.). 
lub 
*Profilu Zaufanego ePUAP, darmowej usługi, umożliwiającej potwierdzenie elektronicznego podpisu składanego przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną za pośrednictwem Platformy ePUAP. Więcej informacji o Profilu Zaufanym można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl. 
 
Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). 
 
 
Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Szkoły Podstawowej nr 8 z  oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru. 
Szkoła  przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne: 
1)  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: 
http://epuap.gov.pl 
adresu naszej skrytki ESP na ePUAP-ie w brzmieniu: /SP8GDYNIA/SkrytkaESP 
2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive). 
Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. 
Akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych: 
 
1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP; 
2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0; 
3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0; 
4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg; 
5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar. 
 
Inne wymagania: 
1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego SP 8 w Gdyni; 
2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB; 
3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu. 
 
Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się: 
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Gdyni ul. Orłowskiej 27/33, w godzinach 7:30 ‑ 14:30.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Adamska
Wprowadził informację: Jolanta Wawryszuk
Data wytworzenia informacji: 29.10.2020
Data udostępnienia informacji: 29.10.2020