Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zasady działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni reguluje Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz.46).

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań Poradni należy w szczególności:

wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli,
pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

 

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 • diagnozę,
 • konsultację,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • rehabilitację
 • doradztwo,
 • mediację,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjną.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 2. pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 3. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 4. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 5. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
 6. udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 7. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 8. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 9. przystąpienie ucznia lub absolwenta z zaburzeniami lub odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
 10. innych określonych w odrębnych przepisach.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek za zgodą rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

Rodzice mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek,w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, oraz opinię wychowawcy.

W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni współpracuje z przedszkolami, szkołami i placówkami mającymi siedzibę na terenie działania poradni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 posiada szeroką ofertę różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli


   

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Wosińska
Wprowadził informację: Anetta Zielińska
Ostatnio zmodyfikował: Anetta Zielińska
Data wytworzenia informacji: 20.04.2011
Data udostępnienia informacji: 16.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2011 16:44 Aktualizacja treści Anetta Zielińska