Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 w Gdyni udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Współpracuje z przedszkolami, placówkami oświatowymi i szkołami w rejonie swojego działania - z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz wychowawcami klas.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Na pisemny wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów poradnia wydaje różnego rodzaju opinie i orzeczenia, w tym o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania, a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży.

Powyższe cele poradnia realizuje w formie: diagnozy, konsultacji, terapii, psychoedukacji, doradztwa, mediacji, interwencji w środowisku ucznia, działalności profilaktycznej
i informacyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kordzińska-Grabowska
Wprowadził informację: Iwona Nowińska Flis
Data udostępnienia informacji: 24.02.2009