Udostępnianie informacji publicznej

Prawo dostępu do informacji przysługuje każdej osobie i obejmuje ono uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantuje Konstytucja RP oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058 ze zm.). Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.).

Udostępnianie informacji publicznej:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).


Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni w następujący sposób:
- złożyć osobiście w Biurze Ibsługi Mieszkańca przy ul. Hugo Kołłątaja 1 (wejście od ul. Wolności),
- przesłać pocztą na adres: 81-332 Gdynia, ul. Hugo Kołłątaja 1,
- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:biuro@zbilk.gdynia.pl,
- złożyć w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej nie mogą być pobierane opłaty, chyba że wystąpi konieczność dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ww. ustawy).

Termin załatwienia sprawy
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację (w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku).
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.2 ww. ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w ciągu 14 dni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tylingo-Chmielewska
Wprowadził informację: Anna Dudkiewicz - Stój
Ostatnio zmodyfikował: Anna Dudkiewicz - Stój
Data wytworzenia informacji: 09.05.2023
Data udostępnienia informacji: 09.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2023 13:30 Dodanie informacji Anna Dudkiewicz - Stój