Zadania CAS

Centrum Aktywności Seniora w Gdyni, jako jednostka budżetowa Gminy Gdynia, w ramach przyjętego Statutu, realizuje i koordynuje zadania Gminy Gdynia, związane z aktywizacją osób starszych – mieszkańców Gminy.
Są to:
- rozpoznanie potrzeb i oczekiwań seniorów oraz zapewnienie spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami,
- prowadzenie skierowanych do seniorów działań edukacyjnych, kulturotwórczych, poznawczych prozdrowotnych, integracyjnych, rozrywkowych i informacyjnych poprzez realizację projektu Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęć pozauniwersyteckich, programu sportowego oraz miejskich klubów seniora,
- partnerska współpraca z podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji, integracji i reintegracji społecznej na rzecz seniorów poprzez wspieranie lub powierzanie tym podmiotom realizacji zadań publicznych,
- wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększenia udziału seniorów w życiu społecznym miasta poprzez współdziałanie z radami dzielnic, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i innymi instytucjami,
- organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych mających na celu integrację międzypokoleniową oraz integrację środowiska seniorów,
- realizacja długofalowych przedsięwzięć, których celem jest wzrost aktywności osób starszych,
- prowadzenie kampanii na rzecz wzrostu społecznej wrażliwości na potrzeby osób starszych,
- realizacja idei łączenia pokoleń poprzez organizowanie większej liczby wspólnych projektów, w tym prace nad budowaniem międzypokoleniowego paktu na rzecz seniorów,
- tworzenie przyjaznej seniorom przestrzeni publicznej poprzez włączenie ich w działania lokalne,
- inicjowanie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół działań na rzecz wzrostu jakości życia w dzielnicach,
- wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału seniorów jako interesariuszy
w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 02.06.2023
Data udostępnienia informacji: 02.06.2023