Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl
Urząd Statystyczny
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
Numer identyfikacyjny
REGON 22171524500000

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania:
do 31.03.2021 r.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu biuro@experyment.gdynia.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz h.szlosek-milewska@experyment.gdynia.pl
Telefon kontaktowy 587273958
Data 2021-02-18
Miejscowość Gdynia
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo WOJ. POMORSKIE
Powiat Powiat m. Gdynia
Gmina M. Gdynia (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
[ X ] 2) wojewody
[ ] 3) nie dotyczy
W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
2
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ ] TAK
[ ] NIE
[ X ] W części budynków tak, w części
nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:
1
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem
[ ] TAK
[ ] NIE
Strona 2
pomieszczeń technicznych? [ X ] W części budynków tak, w części
nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:
1
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ ] TAK
[ X ] NIE
[ ] W części budynków tak, w części
nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
[ ] NIE
[ ] W części budynków tak, w części
nie
W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
[ ] NIE
[ ] W części budynków tak, w części
nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej
CNE prowadzi działalność w pomieszczeniach wynajmowanych usytuowanych w dwóch budynkach.Budynek I nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Znajdują się w nim Dział Wydarzeń i Programów Naukowych,Dział Rozwoju i Współpracy,Dział Finansów i Księgowości.Zapewniono dostęp alternatywny umożliwiając spotkanie z pracownikami tych działów w budynku II. Budynek II posiada rozwiązania architektoniczne zapewniające dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.Znajdują się w nim Wystawy interaktywne,Biuro Dyrektora,Biuro Z-cy Dyr.,Dział Wystaw i Edukacji,Dział Techniczno-Eksploatacyjny, Biuro. Podmiot
Strona 3
publiczny zapewnia dodatkowe elementy wspomagające dostępność przestrzeni:miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,oznakowanie części pomieszczeń tabliczkami z alfabetem Braille'a,toalety dla osób niepełnosprawnych,pokój opiekuna z dzieckiem,pokój medyczny,audiodeskrypcje dla części stanowisk,jednorazowe słuchawki w cenie biletu.Zapewniona jest ewakuacja przy pomocy pracowników ochrony

Dział 2. Dostępność cyfrowa
Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Lp. ID a11y-url ID a11y-status ID a11y-data-sporzadzenie
001 www.experyment.gdynia.pl [ X ] Zgodna
[ ] Częściowo zgodna
[ ] Niezgodna
2020-09-22
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 1
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Lp. Adres strony internetowej Zgodność z UdC
001 www.bilety.experyment.gdynia.pl [ ] Zgodna
[ X ] Częściowo zgodna
[ ] Niezgodna
002 www.scienceinspired.eu [ ] Zgodna
[ X ] Częściowo zgodna
[ ] Niezgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Strona 4
Lp. Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej
pobrania
Zgodność z UdC
001 app.experyment.pl [ ] Zgodna
[ X ] Częściowo zgodna
[ ] Niezgodna
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)
Strona biletowa stanowi kompatybilną część strony głównej, całość jest ujednolicona.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
[ ] NIE
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
[ ] NIE
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS,
MMS lub komunikatorów internetowych
[ X ] TAK
[ ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
[ X ] TAK
[ ] NIE
e. Przesyłanie faksów
[ X ] TAK
[ ] NIE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)
[ X ] TAK
[ ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:
[ ] od razu
[ ] w ciągu 1 dnia roboczego
[ ] w ciągu 2-3 dni roboczych
[ ] powyżej 3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[ ] TAK
[ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ ] TAK
[ X ] NIE
Strona 5
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)
3
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: (zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)
a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ ] TAK
[ ] NIE
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
1
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ ] TAK
[ X ] NIE
[ ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ ] TAK
[ X ] NIE
[ ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba wniosków – ogółem:
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
Strona 6
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Osińska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2021
Data udostępnienia informacji: 03.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2021 11:32 Aktualizacja treści Małgorzata Osińska
15.03.2021 11:24 Aktualizacja treści Małgorzata Osińska
03.03.2021 14:21 Aktualizacja treści Małgorzata Osińska