Majątek spółki - 2015 r.

MAJĄTEK   PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ
SPÓŁKA Z O.O. W GDYNI
MAJĄTEK
na 31.12.2011
na 31.12.2012
na 31.12.2013
na 31.12.2014
na 31.12.2015
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
A.
Aktywa trwałe
112 579 135
122 269 810
125 302 033
114 016 283
107 605 790
I.
Wartości niematerialne i prawne
49 320
10 993
40 017
14 199
0
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
110 463 846
120 015 782
122 872 979
111 399 910
105 238 137
1.
Środki trwałe
106 375 150
103 663 090
122 356 027
111 377 780
105 199 590
a)
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)
0
0
0
0
0
b)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
37 421 575
35 690 748
57 582 393
54 765 240
54 348 401
c)
urządzenia techniczne i maszyny
13 872 359
12 296 553
11 439 412
10 018 598
8 330 871
d)
środki transportu
54 797 912
55 444 266
53 141 147
46 437 032
42 423 710
e)
inne środki trwałe
283 304
231 524
193 075
156 911
96 608
2.
Środki trwałe w budowie
4 088 696
16 352 691
516 952
22 130
38 547
III.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2 065 969
2 243 035
2 389 037
2 602 174
2 367 653
B.
Aktywa obrotowe
15 093 451
15 455 655
12 226 935
14 670 352
17 734 388
I.
Zapasy
1 376 584
1 449 096
1 508 930
1 405 094
1 336 996
II.
Należności krótkoterminowe
3 230 254
4 246 977
2 375 190
1 886 685
1 836 066
III.
Inwestycje krótkoterminowe
10 336 764
9 567 790
8 224 462
11 265 094
14 465 800
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
149 850
191 792
118 352
113 479
95 527
 
Aktywa razem
127 672 586
137 725 465
137 528 968
128 686 635
125 340 178
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 07.11.2016
Data udostępnienia informacji: 07.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2016 12:33 Aktualizacja treści Marcin Połom
07.11.2016 12:31 Dodanie informacji Marcin Połom
07.11.2016 12:19 Dodanie informacji Marcin Połom