Majątek spółki - 2014r

 Majątek (w zł)na 31 XII 2014 
 A. Aktywa trwałe114 016 283 
 I. Wartości niematerialne i prawne
 14 199
 II. Rzeczowe aktywa trwałe
 111 399 910
 1. Środki trwałe
 111 377 780
 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)
 0
 b) budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 54 765 240
 c) urządzenia techniczne i maszyny
 10 018 598
 d) środki transportu
 46 437 032
 e)inne środki trwałe
 156 911
 2. Środki trwałe w budowie
 22 130
 III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 2 602 174
 B. Aktywa obrotowe 14 670 352
 I. Zapasy
 1 405 094
 II. Należności krótkoterminowe
 1 886 685
 III. Inwestycje krótkoterminowe
 11 265 094
 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 113 479
  Aktywa razem
 128 686 635

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 04.02.2016
Data udostępnienia informacji: 05.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2016 19:52 Korekta Marcin Połom
20.10.2016 19:52 Korekta Marcin Połom
04.02.2016 11:50 Dodanie informacji Marcin Połom