Majątek spółki - 2013r.

Majątek Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni - 2013r.

Lp.
MajątekStan na 31.12.2013
PLN
A.
Aktywa trwałe
125 302 033
I.
Wartości niematerialne i prawne
40 017
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
122 872 979
1.
Środki trwałe
122 356 027
 a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
0
 b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
57 582 393
 c)
urządzenia techniczne i maszyny
11 439 412
 d)środki transportu
53 141 147
 e)inne środki trwałe
193 075
2.
Środki trwałe w budowie
516 952
III.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2 389 037
B.
Aktywa obrotowe
12 226 935
I.
Zapasy
1 508 930
II.
Należności krótkoterminowe
2 375 190
III.
Inwestycje krótkoterminowe
8 224 462
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
118 352
 Aktywa razem
137 528 968

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 04.02.2016
Data udostępnienia informacji: 04.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2016 11:17 Aktualizacja treści Marcin Połom
04.02.2016 11:10 Aktualizacja treści Marcin Połom
04.02.2016 10:22 Dodanie informacji Marcin Połom
04.02.2016 10:14 Aktualizacja treści Marcin Połom
13.08.2012 08:36 Dodanie informacji Marcin Połom