Majątek spółki - 2012r

 Majątek  na 31 12 2012
A. Aktywa trwałe 122 269 810
I.Wartości niematerialne i prawne
 10 993
II. Rzeczowe aktywa trwałe 
 120 015 782
1. Środki trwałe 
 103 663 090
a) grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania) 
 0
b) budynki lokale,obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
 35 690 748
c) urządzenia techniczne i maszyny 
 12 296 553
d)środki transportu 
 55 444 266
e) inne środki trwałe 
 231 524
2. Środki trwałe w budowie 
 16 352 691
III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 2 243 035
B.Aktywa obrotowe  15 455 655
I.Zapasy 
 1 449 096
II. Należności krótkoterminowe 
 4 246 977
III. Inwestycje krótkoterminowe 
 9 567 790
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 191 792
 Aktywa razem
 137 725 465

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 03.02.2016
Data udostępnienia informacji: 04.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2016 19:50 Korekta Marcin Połom
20.10.2016 19:46 Korekta Marcin Połom
20.10.2016 19:46 Korekta Marcin Połom
20.10.2016 19:45 Korekta Marcin Połom
20.10.2016 19:43 Korekta Marcin Połom
05.02.2016 14:04 Dodanie informacji Marcin Połom