Majątek spółki - 2011r

 Majątek na 31 12 2011
 A. Aktywa trwałe
 112 579 135
 I. Wartości niematerialne i prawne
 49 320
 II.Rzeczowe aktywa trwałe 
 110 463 846
 1.Środki trwałe
 106 375 150
 a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)
 0
 b)budynki,lokale,obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 37 421 575
 c)urządzenia techniczne i maszyny 
 13 872 359
 d)środki transportu 
 54 797 912
 e)inne środki trwałe 
 283 304
 2.Środki trwałe w budowie 
 4 088 696
 III.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 2 065 969
 B.Aktywa obrotowe 15 093 451
 I.Zapasy 
 1 376 584
 II.Należności krótkoterminowe 
 3 230 254
 III. Inwestycje krótkoterminowe
 10 336 764
 IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 149 850
  Aktywa razem
 127 672 586

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 03.02.2016
Data udostępnienia informacji: 03.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2016 13:38 Korekta Marcin Połom
05.02.2016 13:37 Korekta Marcin Połom
05.02.2016 13:35 Korekta Marcin Połom
05.02.2016 13:32 Dodanie informacji Marcin Połom