Majątek spółki - 2010r.

Majątek Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni - 2010r.

Lp.
MajątekStan na 31.12.2010
PLN
A.
Aktywa trwałe
88 434 308
I.
Wartości niematerialne i prawne
112 079
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
86 438 627
1.
Środki trwałe
84 913 582
 a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
0
 b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
35 288 265
 c)
urządzenia techniczne i maszyny
4 724 314
 d)środki transportu
44 539 177
 e)inne środki trwałe
361 826
2.
Środki trwałe w budowie
1 525 045
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 883 602
B.
Aktywa obrotowe
18 523 527
I.
Zapasy
1 068 970
II.
Należności krótkoterminowe
8 412 927
III.
Inwestycje krótkoterminowe
8 855 158
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
186 472
 Aktywa razem
106 957 835

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 13.08.2012
Data udostępnienia informacji: 13.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2012 08:33 Dodanie informacji Marcin Połom