Majątek spółki - 2009r.

Majątek Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o. o. w Gdyni - 2009 rok


Aktywa trwałe

I. Wartości materialne i prawne: 121 900,00 PLN
II. Rzeczowe aktywa trwałe:
1. Grunty własne: -
2. Budynki, obiekty inż. lądowej: 35 468 808,67 PLN
3. Urządzenia techniczne i maszyny: 2 477 494,58 PLN
4. Środki transportowe: 19 498 472,76 PLN
5. Inne środki trwałe: 436 323,75 PLN
6. Środki trwałe w budowie: 4 441 599,16
III. Należności długoterminowe: -
IV. Inwestycje długoterminowe: -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1 727 600,00 PLN
                          Razem aktywa trwałe: 64 172 200,00 PLN

Aktywa obrotowe

I. Zapasy: 1 099 100,10 PLN
II. Należności krótkoterminowe: 7 395 000,40 PLN
III. Inwestycje krótkoterminowe: 7 518 000,30 PLN
IV. Rozliczenia międzyokresowe: 99 000,00 PLN
                          Razem aktywa obrotowe: 16 111 800,00 PLN


Przychody, koszty, wyniki finansowe, nakłady inwestycyjne
(w tys. zł)

I. Przychody ogółem: 47 285,1 PLN
II. Koszty ogółem: 46 878,5 PLN
III. Wynik ze sprzedaży: 406,6 PLN
IV. Amortyzacja:  PLN
V. Nakłady inwestycyjne:  PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 09.08.2010
Data udostępnienia informacji: 10.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2010 12:48 Aktualizacja treści Marcin Połom
10.08.2010 12:38 Dodanie informacji Marcin Połom