Majątek spółki - 2008r.

Majątek Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o. o. w Gdyni - 2008 rok


Środki trwałe

1. Grunty własne: -
2. Budynki, obiekty inż. lądowej: 34 400 281,79 PLN
3. Urządzenia techniczne i maszyny: 2 720 993,63 PLN
4. Środki transportowe: 21 273 677,74 PLN
5. Inne środki trwałe: 439 104,15 PLN
                          Razem środki trwałe: 58 834 057,31 PLN


Aktywa obrotowe

I. Zapasy: 697 617,69 PLN
II. Należności krótkoterminowe: 6 241 830,41 PLN
III. Inwestycje krótkoterminowe: 4 810 149,32 PLN
IV. Rozliczenia międzyokresowe: 107 843,45 PLN
                          Razem aktywa obrotowe: 11 857 440,87 PLN


Przychody, koszty, wyniki finansowe, nakłady inwestycyjne
(w tys. zł)

I. Przychody ogółem: 37 669,49 PLN
II. Koszty ogółem: 39 613,26 PLN
III. Wynik ze sprzedaży: -1 943,78 PLN
IV. Amortyzacja: 5 284,79 PLN
V. Nakłady inwestycyjne: 290,82 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 13.04.2010
Data udostępnienia informacji: 15.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2016 19:53 Korekta Marcin Połom