Majątek spółki - 2007r.

Majątek Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o. o. w Gdyni - 2007 rok


Środki trwałe

1. Grunty własne: -
2. Budynki, obiekty inż. lądowej: 34 825 305,61 PLN
3. Urządzenia techniczne i maszyny: 3 027 551,88 PLN
4. Środki transportowe: 21 217 199,83 PLN
5. Inne środki trwałe: 508 603,12 PLN
                          Razem środki trwałe: 59 578 660,44 PLN


Aktywa obrotowe

I. Zapasy: 797 678,71 PLN
II. Należności krótkoterminowe: 1 525 025,65 PLN
III. Inwestycje krótkoterminowe: 5 524 201,57 PLN
IV. Rozliczenia międzyokresowe: 144 101,51 PLN
                          Razem aktywa obrotowe: 7 991 007,44 PLN


Przychody, koszty, wyniki finansowe, nakłady inwestycyjne
(w tys. zł)

I. Przychody ogółem: 32 661,07 PLN
II. Koszty ogółem: 33 681,85 PLN
III. Wynik ze sprzedaży: -1 020,78 PLN
IV. Amortyzacja: 4 658,30 PLN
V. Nakłady inwestycyjne: 703,25 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 13.04.2010
Data udostępnienia informacji: 14.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2016 19:53 Korekta Marcin Połom