Majątek spółki - 2006r.

Majątek Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o. o. w Gdyni - 2006 rok


Środki trwałe

1. Grunty własne: -
2. Budynki, obiekty inż. lądowej: 15 820 661,21 PLN
3. Urządzenia techniczne i maszyny: 708 913,39 PLN
4. Środki transportowe: 21 515 413,21 PLN
5. Inne środki trwałe: 39 335,20 PLN
                          Razem środki trwałe: 38 084 323,01 PLN


Aktywa obrotowe

I. Zapasy:  745 161,47 PLN
II. Należności krótkoterminowe: 2 328 360,27 PLN
III. Inwestycje krótkoterminowe: 2 639 027,02 PLN
IV. Rozliczenia międzyokresowe: 194 600,23 PLN
                          Razem aktywa obrotowe: 5 907 208,89 PLN


Przychody, koszty, wyniki finansowe, nakłady inwestycyjne
(w tys. zł)

I. Przychody ogółem: 28 401,21 PLN
II. Koszty ogółem: 28 783,31 PLN
III. Wynik ze sprzedaży: -382,10 PLN
IV. Amortyzacja: 3 592,89 PLN
V. Nakłady inwestycyjne: 20 401,35 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 13.04.2010
Data udostępnienia informacji: 13.04.2010