Majątek spółki - 2005r.

Majątek Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o. o. w Gdyni - 2005 rok


Środki trwałe

1. Grunty własne: -
2. Budynki, obiekty inż. lądowej: 4 056 066,91 PLN
3. Urządzenia techniczne i maszyny: 341 980,02 PLN
4. Środki transportowe: 12 458 020,43 PLN
5. Inne środki trwałe: 16 168,86 PLN
                          Razem środki trwałe: 16 872 236,22 PLN


Aktywa obrotowe

I. Zapasy: 575 936,51 PLN
II. Należności krótkoterminowe: 2 534 982,73 PLN
III. Inwestycje krótkoterminowe: 6 495 726,31 PLN
IV. Rozliczenia międzyokresowe: 77 490,94 PLN
                          Razem aktywa obrotowe: 9 684 136,49 PLN


Przychody, koszty, wyniki finansowe, nakłady inwestycyjne
(w tys. zł)

I. Przychody ogółem: 24 578,39 PLN
II. Koszty ogółem: 26 064,95 PLN
III. Wynik ze sprzedaży: -1 486,56 PLN
IV. Amortyzacja: 3 127,08 PLN
V. Nakłady inwestycyjne: 6 531,70 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 13.04.2010
Data udostępnienia informacji: 01.04.2010