Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,działalność jednostek

Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie MOPS  ul. Grabowo 2 pok. Nr 14 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej przyjmują klientów codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 11.00 oraz po południu w godz. 15.15 – 15.45

Pierwszym miejscem kontaktu mieszkańców w większości spraw jest Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej.
W Gdyni działają cztery DOPS-y. Każdemu z nich przyporządkowano osobny rejon miasta. 

Tutaj można znaleźć wyszukiwarkę ulic i mapkę rejonów Gdyni, które obejmują swoim działaniem poszczególne Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej. - Rejonizacja

Informacji udzielamy także telefonicznie pod nr 58 782 01 20 wew. 38 i 70 oraz pod każdym numerem do Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej:

DOPS Nr  1  
ul. Warszawska 67A           tel.  (58)  627 20 00
ul. Sojowa 18c/3                tel.  (58)  781 24 11

DOPS Nr  2  
ul.   Śmidowicza 49            tel.  (58) 625 17 49

DOPS Nr  3  
ul. Działowskiego 9             tel.  (58) 663 20 20

DOPS Nr  4  
ul. Abrahama 59                 tel.  (58) 620 24 00
ul. Widna 8                         tel. (58)  620 86 96

Pozostałe jednostki:

Zespół ds. wsparcia dziecka i rodziny

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia,   tel. 58 782 01 21

Do zakresu działania zespołu  należy:
 1. prowadzenie spraw  związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń na pokrycie kosztów  utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 58 782 01 20 wew.54,
 2. pomoc w usamodzielnianiu wychowanków, tel. 58 782 01 20 wew.52,
 3. kierowanie  dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych, tel. 58 782 01 20 wew.59,
 4. prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem opłat przez rodziców i inne osoby zobowiązane, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tel. 58 782 01 20 wew.94.

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

ul. Abrahama 55, 81-366 Gdynia, tel. 58 622 60 20

Do zakresu działania zespołu  należy m.in.:
 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. przygotowanie planu pomocy dziecku,
 3. zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci  w pieczy zastępczej,
 4. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci wolnych prawnie,
 5. wsparcie dla pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej,
 6. pomoc dyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w ocenie sytuacji dziecka oraz przy tworzeniu planu pracy z dzieckiem,
 7. nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,   kwalifikowanie, wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych ,
 8. szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 9. szkolenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka  oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w celu podnoszenia ich kwalifikacji,
 10. poradnictwo i terapia dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, dzieci własnych i dzieci   przebywających w  pieczy zastępczej,
 11. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy warunków bytowych i mieszkaniowych kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 12. przekazywanie do Sądu informacji o całokształcie sytuacji osobistej dziecka.

Zespół ds. intensywnej pracy socjalnej z rodziną

ul. Wolności 11 a, 81-324 Gdynia, tel. 58 627 85 05

e-mail: d.oskarbska@mopsgdynia.pl, i.katna@mopsgdynia.pl

Głównym zadaniem jednostki jest udzielanie intensywnego, indywidualnego wsparcia rodzinom z wieloma problemami, pozostającym na pograniczu rozpadu, przejawiającym dysfunkcje, które na poziomie zaistniałych skutków mogą spowodować konieczność umieszczenia dzieci w systemie opieki całodobowej.Okres intensywnej współpracy z rodziną może trwać nawet do trzech lat.Rekrutacja klientów odbywa się za pośrednictwem Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.

Zespół Pomocy Psychologicznej

ul. Świętojańska 57/1  Gdynia
tel. 58 663 03 35

Zadaniem ZPP jest organizacja szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Gdyni (w tym klientów MOPS) oraz pracowników socjalnych i asystentów rodzin pracujących na ich rzecz.
Z pomocy krótkoterminowej dla osób pełnoletnich może korzystać każdy mieszkaniec Gdyni.
Z pomocy krótkoterminowej dla dziecka może korzystać małoletni mieszkaniec Gdyni do 18 roku życia po konsultacji rodzinnej.

Zespół udziela wsparcia w postaci:
 1. konsultacji psychologicznych indywidualnych i rodzinnych
 2. grup terapeutycznych dla młodzieży
 3. krótkoterminowego indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dzieci. młodzieży i dorosłych
 4. długoterminowego wsparcia psychoterapeutycznego w postaci psychoterapii indywidualnej psychoterapii rodzin i par*
* o możliwości długoterminowego wsparcia decyduje zespół terapeutyczny jednostki.
rejestracja: 
pn. – czw. 9.00-13.00
pt. 12.00-16.00
 

Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD

ul. Morska 112 B/111, 81-225 Gdynia
Rejestracja telefoniczna: wt/czw/pt  10:00-12:00 środa 12:00-15:00
tel. stacjonarny (58) 667 79 10 tel. kom. 798 073 617

Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD zajmuje się problematyką uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego powstałego w wyniku spożywania przez matkę alkoholu w ciąży. Działalność jednostki ukierunkowana jest na pomoc rodzicom/opiekunom i dzieciom z syndromem FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders tj. spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych). Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii prowadzi działania o charakterze diagnostycznym, terapeutyczno-wychowawczym oraz edukacyjnym w celu powstrzymywania rozwoju zaburzeń psychicznych i procesu demoralizacji u dzieci z uszkodzeniami poalkoholowymi oraz udzielania wsparcia w procesie wychowawczym ich rodzicom/opiekunom.

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 ul. Śląska 48, 81-310 Gdynia, tel. 58/627 33 60

Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej

ul. Działowskiego 11,   81-202 Gdynia,   tel. 058 662 00 11, 
e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl

Zespół udziela wszelkiego wsparcia osobom bezdomnym, monitoruje ich sytuację życiową w miejscu przebywania, wspiera w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (schronienie, wyżywienie, odzież), prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.

Zespół ds. profilktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

ul. Grabowo 2, 81 – 225 Gdynia,tel: (58) (58) 625-93-63; (58) 625 93 95
e-mail : a.rusak@mopsgdynia.pl

Działalność Zespołu ukierunkowana jest na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom i bliskim.
Zespół do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zajmuje się szeroko rozumianym przeciwdziałaniem uzależnieniom, a w szczególności uzależnieniu od alkoholu. Skupia się na realizowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni.
W strukturę Zespołu wchodzi również Klub Abstynenta „Krokus”, mieszczący się przy ul. Traugutta 9, telefon kontaktowy: (58) 711 - 80 – 63, czynny codziennie od 14:00 do 20:00, w soboty od 12:00 do 19:00 a w niedziele od 9:00 do 18:00.

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia (IV piętro, lokal 402), tel. 58 728-27-10
e-mail a.pakolska@mopsgdynia.pl
Godziny obsługi:
·                 poniedziałek 11.00-17.00
·                 wtorek 8.00-13.00
·                 środa 8.00-13.00
·                 czwartek NIECZYNNE
·                 piątek 8.00-13.00
1.       Dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. Pokój nr 1, tel. 58 728-27-11
2.       Dofinansowania w ramach programu Aktywny samorząd. Pokój nr 2, tel. 58 728-27-12
3.       Dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Pokój nr 3, tel. 58 728-27-13
4.       Dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Pokój nr 5, tel. 58 728-27-15
5.       Przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej oraz klubach dla osób z niepełnosprawnościami. Pokój nr 5, tel. 58 728-27-15, ul. Chrzanowskiego 14/2, 81-338 Gdynia, tel. 58 620 88 07; 58 620 88 23
poniedziałek – piątek 7:30-15:30
6.       Realizacja wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, klientów MOPS w szczególności dla osób chcących zwiększyć aktywność społeczną lub/i mających w planie podjęcie zatrudnienia, poprzez wsparcie doradców ds. osób niepełnosprawnych.
7.       Przeciwdziałanie i zmniejszanie skutków wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
8.       Dostęp do instrumentów aktywnej integracji: Klubu dla osób z niepełnosprawnościami, indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, usługi trenera pracy, indywidualnego i grupowego poradnictwo psychologicznego, dodatkowych szkoleń odpowiadających potrzebom klientów.
9.       Współpraca z instytucjami - budowanie koalicji na rzecz poszczególnych klientów, jak również wokół poszczególnych zakresów tematycznych w obrębie niepełnosprawności.
10.      Poradnictwo dla rodzin, sąsiadów i znajomych osób z niepełnosprawnościami.
11.      Konsultacje w sprawach klientów niepełnosprawnych dla pracowników różnych instytucji.

Centrum Wsparcia Seniorów

 ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia,
 
Centrum Wsparcia Seniorów odpowiada za koordynację i organizację systemu wsparcia osób starszych mieszkających w Gdyni.

Pokój 38 - Odpłatności za pobyt - tel. (58) 782 01 20 wew. 67;
e-mail: d.lepak@mopsgdynia.pl
Pokój 40 - Opieka całodobowa - tel. (58) 782 01 20 wew. 86;
e-mail: d.lepak@mopsgdynia.pl
Pokój 42 - Koordynacja Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych 
tel. (58) 782 01 20 wew. 78;
e-mail: d.sykut@mopsgdynia.pl

Zespół Świetlic Opiekuńczych

ul. Armii Krajowej 28/3, 81-366 GDYNIA,   tel. 58/ 620 81 87
e-mail : m.wasiewicz@mopsgdynia.pl

Oferta Zespołu Świetlic Opiekuńczych przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych i seniorów zagrożonych zaburzeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, w szczególności z powodu demencji i choroby Alzhaimera.
Zespół Świetlic Opiekuńczych odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór nad usługami opiekuńczymi świadczonymi w formie świetlic opiekuńczych. Realizuje swoje zadania poprzez samodzielne świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlic opiekuńczych lub zlecanie ich podmiotom zewnętrznym.

Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznienska 93

ul. Chwarznieńska 93, 81-602 Gdynia,tel/fax: 058 624 95 91

Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93 dysponuje 48 miejscami dla podopiecznych i przeznaczony jest dla mieszkańców Gdyni, którzy z powodu niesamodzielności nie są w stanie przebywać w środowisku dotychczasowego zamieszkania. Ośrodek realizuje wsparcie w odniesieniu do osób będących w stanie zagrożenia zdrowia w wyniku braku odpowiedniej opieki i pielęgnacji oraz w odniesieniu do osób , w przypadku których wyczerpano wszystkie możliwości wsparcia środowiskowego. Ośrodek przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
W celu rozpoczęcia procedury kwalifikacji osoby do ośrodka należy złożyć wniosek w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

Gdyński Ośrodek Wsparcia Bosmańska 32A

ul. Bosmańska 32A, 81-116 Gdynia, tel. 58 625-39-01
e-mail: gowb32a@mopsgdynia.pl

Ośrodek przyjmuje na pobyt czasowy osoby przewlekle chore, które wymagają okresowej całodobowej opieki. Podstawowym celem działalności jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, profilaktyki, prowadzenie terapii zajęciowej oraz wzbogacenie lokalnej społeczności w oferty integracji sąsiedzkiej skupionej wokół potrzeb osób zależnych.

Mieszkalnictwo Wspierane, Gdynia 
ul. Maciejewicza 11a, tel. 797991042
ul. Boisko 35/1, tel. 507964091
ul. Warszawska 44/1, tel. 504996215
ul. Porazińskiej 1/1, tel. 797993636


Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni jest posiadaczem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Adres naszej skrzynki to: "Skrytka odbiorcza:/Mopsgdynia/SkrytkaESP 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikamiwynosi 150MB łącznie na wszystkie dodawane załączniki.

Dokumentację elektroniczną przyjmujemy również na informatycznych nośnikach danych CD/DVD, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru.

 
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze. Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany. Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda. Usługa nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek.

 

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki: - w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie, - organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie, - przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej. Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.

Formularz "Pisma ogólnego"

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 17.03.2019
Data udostępnienia informacji: 31.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2022 14:28 Korekta Cezary Horewicz
17.02.2022 11:00 Aktualizacja treści Piotr Śliwiński
18.02.2021 11:40 Aktualizacja treści Alicja Domańska
04.12.2020 13:48 Aktualizacja treści Alicja Domańska
04.12.2020 12:25 Aktualizacja treści Alicja Domańska
04.12.2020 09:29 Aktualizacja treści Alicja Domańska
28.01.2020 14:17 Aktualizacja treści Aleksandra Król
20.03.2019 14:24 Aktualizacja treści Aleksandra Król
20.03.2019 14:23 Aktualizacja treści Aleksandra Król
17.03.2019 16:14 Aktualizacja treści Aleksandra Król
17.03.2019 15:40 Aktualizacja treści Aleksandra Król
11.04.2018 10:32 Aktualizacja treści Aleksandra Król
12.05.2014 23:37 Korekta Krzysztof Kościelniak
12.05.2014 23:33 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
31.05.2010 13:01 Dodanie informacji Paweł Włodarczak