XXIII SESJA RADY DZIELNICY KARWINY - 14 CZERWCA 2022r.

Działając na podstawie par. 14 ust. 3 Statutu Dzielnicy Karwiny  przyjętego  Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/137/19 z dnia 23 stycznia 2019r. – (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 480), zwołuję XIII Sesję Rady Dzielnicy KARWINY na dzień  14 czerwca 2022 r. 
na  godz. 18.00 -  w siedzibie Rady Dzielnicy, w Gdyni, przy ul. Staffa 10 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
porządek obrad:
 Część I – prowadzi Przewodnicząca Rady Miasta.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Zarządu Dzielnicy.
5. Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zarządu.
„Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy wybiera ze swego grona Rada Dzielnicy bezwzględną większością głosów składu Rady w głosowaniu tajnym.” - § 28 ust. 1 Statutu Dzielnicy.
6. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego
i wiceprzewodniczących zarządu dzielnicy – podjęcie uchwały.
7. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego  zarządu dzielnicy.
8. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
9. Ustalenie sposobu głosowania.
10. Sporządzenie przez Komisję Skrutacyjną protokołu z głosowania i podanie wyniku głosowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zarządu dzielnicy.
12. Przekazanie prowadzenia sesji nowo wybranemu przewodniczącemu zarządu.
Część II – prowadzi Przewodniczący Zarządu Dzielnicy.
13. Przewodniczący Zarządu zgłasza kandydatów na wiceprzewodniczących -
„Dwaj wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę ze swego grona na wniosek przewodniczącego zarządu dzielnicy, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.” - § 28 ust. 2 Statutu Dzielnicy.
14. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
15. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania na pierwszą/-ego wiceprzewodniczącego/-ą.
16. Głosowanie.
17. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru pierwszej/-ego wiceprzewodniczącej/-ego.
18. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania na drugą/-iego wiceprzewodniczącą/-ego.
19. Głosowanie.
20. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru drugiej/-ego wiceprzewodniczącej/-ego.
21. Sprawy bieżące.
22. Wolne wnioski.
23. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
24. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Inez Heine
Ostatnio zmodyfikował: Inez Heine
Data wytworzenia informacji: 30.05.2022
Data udostępnienia informacji: 30.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2022 16:54 Aktualizacja treści Inez Heine
30.05.2022 15:02 Aktualizacja treści Inez Heine