XXXV sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 27 września 2023 r.

Działając na podstawie par. 14 ust. 3 Statutu Dzielnicy Grabówek przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/135/19 z dnia 23 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 478), zwołuję XXXV sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 27 września 2023 r. na godz. 18:00 - w siedzibie Rady Dzielnicy w Gdyni przy ul. Grabowo 12 (budynek SP nr 17).
 
Proponuję przyjęcie w dniu 27 września 2023 r. następującego porządku obrad:
 
Część I – prowadzi Przewodnicząca Rady Miasta.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia odwołania Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy oraz powołania Zarządu Dzielnicy – podjęcie uchwały.
5. Głosowanie tajne nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącej Zarządu.
6. Sporządzenie przez Komisję Skrutacyjną protokołu z głosowania, podanie wyniku - podjęcie uchwały.
7. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.
8. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
9. Ustalenie sposobu głosowania.
10. Głosowanie
11. Sporządzenie przez Komisję Skrutacyjną protokołu z głosowania, podanie wyniku - podjęcie uchwały.
12. Przekazanie prowadzenia sesji nowo wybranemu przewodniczącemu Zarządu.
 
Część II – prowadzi Przewodniczący Zarządu Dzielnicy.

13. Przewodniczący Zarządu zgłasza kandydatów na wiceprzewodniczących - „Dwaj wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę ze swego grona na wniosek przewodniczącego zarządu dzielnicy, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.” - § 28 ust. 2 Statutu Dzielnicy.
14. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
15. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania na pierwszą/-ego wiceprzewodniczącego/-ą.
16. Głosowanie.
17. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru pierwszej/-ego wiceprzewodniczącej/-ego.
18. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania na drugą/-iego wiceprzewodniczącą/-ego.
19. Głosowanie.
20. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru drugiej/-ego wiceprzewodniczącej/-ego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Dzielnicy Grabówek na rok 2024.
22. Sprawy bieżące.
23. Wolne wnioski.
24. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
25. Zakończenie obrad.
 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 18.09.2023
Data udostępnienia informacji: 18.09.2023
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2023 12:15 Aktualizacja treści Ewa Mącik