XXXI sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 19 stycznia 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXXI sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 19 stycznia 2023 roku o godz. 18:30
(sesja w systemie zdalnym)

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji z dnia 08.12.2022 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie:
5.1 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Gdynia o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2022 środków finansowych.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 09.01.2023
Data udostępnienia informacji: 09.01.2023