XXXIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 16 stycznia 2023 r.

Działając na podstawie §14 ust.1 Statutu Dzielnicy Dąbrowa, przyjętego Uchwałą nr V/133/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz. 476), zwołuję XXXIII sesję Rady Dzielnicy Dąbrowa na dzień 16 stycznia 2023 r., godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ulicy Wiczlińskiej 33 w Gdyni (budynek ZWE Nr 1)
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta o przeniesienie na rok 2023 niewykorzystanych w roku 2022 środków finansowych.
5. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy Dąbrowa między sesjami.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
Irena Piotrowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 05.01.2023
Data udostępnienia informacji: 05.01.2023