XX SESJA RADY DZIELNICY POGÓRZE 30 LISTOPADA 2021r.

Zwołuję XX Sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 30.11.2021r. (wtorek) na godz. 18:00 , w siedzibie Rady Dzielnicy, w Gdyni , przy ul. Porębskiego 21 (ZS-P nr 5). 
Porządek obrad:
Część I – prowadzi Przewodnicząca Rady Miasta.
1.           Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.
2.           Informacja o celu spotkania.
3.           Przyjęcie protokołów z ostatnich 2 posiedzeń – w dniu 30.09.21 oraz w dniu 09.11.21.
4.           Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zarządu – informacja o sposobie głosowania.
„Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy wybiera ze swego grona Rada Dzielnicy bezwzględną większością głosów składu Rady w głosowaniu tajnym". (§ 28 ust. 1 Statutu Dzielnicy).
5.           Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego zarządu i wiceprzewodniczących (§ 26 ust. 1 Statutu Dzielnicy).
6.           Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego zarządu dzielnicy.
7.           Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
8.           Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania.
9.           Głosowanie.
10.       Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku – podjęcie uchwały
w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego zarządu dzielnicy.
11.       Przekazanie prowadzenia sesji nowo wybranemu przewodniczącemu zarządu dzielnicy.
 Część II – prowadzi Przewodniczący Zarządu Dzielnicy.
 12.        Przewodniczący Zarządu zgłasza kandydatów na wiceprzewodniczących.
„Dwaj wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę ze swego grona na wniosek przewodniczącego zarządu dzielnicy, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.” - (§ 28 ust. 2 Statutu Dzielnicy).
 13.        Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
14.        Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania na
pierwszego wiceprzewodniczącego/-ą.
15.        Głosowanie.
16.        Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku – podjęcie uchwały
w sprawie stwierdzenia wyboru pierwszej/-ego wiceprzewodniczącej/-ego.
17.       Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania na drugą/-iego wiceprzewodniczącą/-ego.
18.       Głosowanie.
19.       Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru drugiej/-ego wiceprzewodniczącej/-ego.
20.        Wolne wnioski.
21.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
22.        Zakończenie obrad.
 
Uprzejmie proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Inez Heine
Data wytworzenia informacji: 17.11.2021
Data udostępnienia informacji: 17.11.2021