XVIII sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 30 września 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze –  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze ( Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.486 ) zwołuję XVIII sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 30 września 2021 roku, o godz. 17:30, która odbędzie się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5, ul. Porębskiego 21 w Gdyni.
Sesja odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XVIII sesji Rady Dzielnicy.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia Planu Finansowego Dzielnicy Pogórze na rok 2022;
5.2. powołania stałej komisji Rady Dzielnicy Pogórze ds. Inwestycyjno – Gospodarczych – projekt złożony w trybie § 16 pkt 3 Statutu;
5.3. powołania stałej komisji Rady Dzielnicy Pogórze ds. Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych – projekt złożony w trybie § 16 pkt 3 Statutu.
6. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 22.09.2021
Data udostępnienia informacji: 22.09.2021