XVI sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 24 czerwca 2021r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.486) zwołuję XVI sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 24 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 .
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą platformy Microsoft Teams.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Dzielnicy.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1 powierzenia radnej/emu reprezentowanie Rady Dzielnicy Pogórze w ramach udziału Gdyni w pro-
jekcie Miasto Przyjazne Dzieciom UNICEF.
5.2 wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w
dzielnicy Pogórze związanych z organizacją ruchu na ul. Rtęciowej.
5.3 zmiany Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok 2021.
6. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 16.06.2021
Data udostępnienia informacji: 16.06.2021