XII sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 8 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.486) zwołuję XII sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 8 grudnia 2020r.  o godz. 17.30.
(sesja w trybie zdalnym)

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Dzielnicy .
4. Przyjęcie protokołu  z XI sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1.  zatwierdzenia w drodze konsultacji z mieszkańcami listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-  2023 wraz z ich priorytetami.
5.2. wnioskowania do Prezydenta Miasta o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2020 środków finansowych.
5.3. upoważnienia Zarządu Dzielnicy Pogórze  do wydawania opinii dotyczących stałej organizacji ruchu.
6. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 27.11.2020
Data udostępnienia informacji: 27.11.2020