VI SESJA RADY DZIELNICY POGÓRZE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2019R.

Działając na podstawie par. 14 ust. 2 Statutu Dzielnicy Pogórze  przyjętego  Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019r. – (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 486),
w związku z wnioskiem złożonym przez radnych Dzielnicy Pogórze o zwołanie sesji Rady -
 
zwołuję sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 26 września 2019r. , o godz. 18.00
w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze tj. przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni.
 
Proponuję przyjęcie w dniu 26 września 2019r. następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał (kworum).
3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wniosku radnych w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Pogórze i głosowanie.
5. W wypadku przyjęcia wniosku o odwołanie Przewodniczącego Zarządu:
- podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Dzielnicy Pogórze.
6 . W wypadku podjęcia uchwały o odwołaniu Zarządu:
- podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Pogórze,
na wniosek Przewodniczącego Zarządu:
6.2 wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Pogórze,
6.3 wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Pogórze.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Inez Heine
Data wytworzenia informacji: 24.09.2019
Data udostępnienia informacji: 24.09.2019