IX sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 30 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Dzielnicy Pogórze - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.486) zwołuję IX sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 30 czerwca 2020 roku o godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze mieszczącej się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni.
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)


Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Dzielnicy .
4. Przyjęcie poprawki do protokołu z VII sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Przyjęcie protokołu  z  VIII sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
6. Projekty uchwał w sprawach:
6.1 przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącej Zarządu Dzielnicy Pogórze.
6.2 wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Pogórze.
6.3 powierzenia radnemu reprezentowania Rady Dzielnicy Pogórze w grupie roboczej do prac nad zmianami do Statutów Dzielnic i uchylenie uchwały Rady Dzielnicy Pogórze nr  VIII/16/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.
6.4 zmiany Uchwały Rady Dzielnicy Pogórze Nr VII/15/19 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wskazania oficjalnego profilu Rady Dzielnicy Pogórze.
6.5 powierzenia radnemu Dzielnicy Pogórze współredagowania strony internetowej Rady Dzielnicy.
6.6 zmiany Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze  na rok 2020.
6.7 zmiany  uchwały nr VIII/17/2019 Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 17 grudnia  2019 roku w sprawie  wskazania wstępnej listy zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w   latach 2019-2023 przez Radę Dzielnicy Pogórze.
6.8  przyjęcia listy zadań inwestycyjnych  i remontowych wg priorytetu, wskazanych we wstępnej  liście zadań do realizacji w  latach 2019-2023.
6.9 dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Rady pn. „budowa schodów od ul.  Platynowej do ul. Ignacego Szpunara”.
6.10 przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Pogórze za  rok 2019.
6.11 uchwalenie sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Pogórze za rok 2019.
7. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
8. Wolne wnioski i informacje.
9.  Zakończenie obrad.
 
 
Uprzejmie proszę o zastosowanie się do obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 19.06.2020
Data udostępnienia informacji: 19.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.06.2020 12:38 Korekta Dorota Nelke