IX sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 12 marca 2020 r. - odwołana

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gdyni, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, decyzją Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Gdyni do końca marca 2020 r. odwołane zostają wszystkie:
- sesje Rad Dzielnic,
- spotkania Zarządów Rad Dzielnic,
- dyżury radnych i spotkania z mieszkańcami.


Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.486)
zwołuję IX sesję Rady Dzielnicy Pogórze
na dzień 12 marca 2020 r. na godz. 17:00
w siedzibie Rady mieszczącej się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Przywitanie gości.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie poprawki do protokołu z VII sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
6. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
7. Projekty uchwał w sprawach:
7.1  powierzenia radnemu Dzielnicy Pogórze współredagowanie strony internetowej Rady Dzielnicy,
7.2  zmiany Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok 2020,
7.3  powołania komisji doraźnej w celu współorganizacji spotkania integracyjnego z gminą Kosakowo oraz Galerią Szperk pod nazwą: „Z Pogórza lato rusza”.  
8. Udzielenie głosu przez przewodniczącego mieszkańcom.
9. Zadanie Rady na rok 2020 "Zakup i montaż ławek"- wybór modelu ławek i uzgodnienie lokalizacji ustawienia w dzielnicy celem przekazania informacji do ZDiZ.
10. Harmonogram dyżurów radnych.
11. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
12. Sprawy bieżące.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 28.02.2020
Data udostępnienia informacji: 28.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2020 08:35 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.03.2020 08:35 Aktualizacja treści Ewa Mącik
28.02.2020 10:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
28.02.2020 10:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik