III sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 2 lipca 2019 r.

III sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 02 lipca  2019 r.
Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (  Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.486 ) zwołuję III sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 02 lipca 2019 roku, o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze, SP nr 43 przy ul. Porębskiego 21.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad sesji:

1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie kworum oraz przywitanie gości.
3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1 powołania Komisji Rady Dzielnicy ds. Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.
5.2 powołania Komisji Rady Dzielnicy ds. Gospodarczych.
6. Wybór przewodniczących Komisji. 
7. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami, w tym:
   - podsumowanie festynu „Z Pogórza lato rusza”,
   - przedstawienie budżetu inwestycyjnego na lata 2019-2023 i zasad jego działania.
8. Omówienie przygotowań do ustalenia planu finansowego na rok przyszły.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Andrzej Wojewoda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 25.06.2019
Data udostępnienia informacji: 25.06.2019