II sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 14 maja 2019 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.486 ) zwołuję II sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 14 maja 2019 r., o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze, Szkoła Podstawowa nr 43 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad sesji:
 
1. Otwarcie sesji i  przywitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z I Sesji  Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Oddanie głosu radnym Miasta Gdyni.
7. Prezentacja radnych dzielnicy nowej kadencji.
8. Zapoznanie radnych ze Statutem Dzielnicy Pogórze oraz Zasadami  Współpracy Urzędu Miasta z Radami Dzielnic Miasta Gdyni.
9. Omówienie Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok bieżący i jego dotychczasowe wykonanie.
10. Festyn w dn.15.06.2019 roku.
11. Dyskusja nad powołaniem Komisji Problemowych.
12. Ustalenie harmonogramu dyżurów.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Pogórze
Andrzej Wojewoda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 06.05.2019
Data udostępnienia informacji: 06.05.2019