X sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 22 września 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Obłuże – przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/140/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia : Statutu Dzielnicy Obłuże ( Dz. Urz. Woj. Pom. Z dnia 29 stycznia 2019 roku poz.483) zwołuję X sesję Rady Dzielnicy Obłuże na dzień 22 września 2020 roku o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Obłuże
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)
 
Porządek obrad
X sesji Rady Dzielnicy Obłuże
z dnia 22 września 2020 roku
Miejsce sesji: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gdynia ul. Podgórska 14, godz. 18:00
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dn. 25 sierpnia 2020 r.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Obłuże na rok 2021,
5.2. przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych” w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych Rady Dzielnicy Obłuże przewidzianych do realizacji w latach 2019 – 2023; kwota 131,960 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł),
5.3. zmiany zadania w Planie Finansowym,
5.4. wyboru członka Zarządu Dzielnicy Obłuże.
6. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 11.09.2020
Data udostępnienia informacji: 11.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.09.2020 10:35 Aktualizacja treści Ewa Mącik