VII sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 3 lutego 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Obłuże –  przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr V/140/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie  uchwalenia  Statutu  Dzielnicy Obłuże ( Dz.Urz. Woj. Pom. z 25 stycznia 2019 r. poz. 483) zwołuję VII sesję Rady Dzielnicy Obłuże na dzień 03 luty 2020 r., o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Obłuże, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Podgórska 14 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Dzielnicy Obłuże z dn. 09.12.2019 r.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1 powierzenie radnemu udział w grupie roboczej do prac nad zmianami do Statutów Dzielnic i uchylenie uchwały Rady Dzielnicy Obłuże  nr  VI/11/2019.
5.2 powierzenia radnemu Dzielnicy Obłuże współredagowanie strony internetowej Rady Dzielnicy oraz redakcja profilu Rady Dzielnicy na portalu społecznościowym FB.
5.3 przystąpienia do „ Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę  opraw  na LED w lampach drogowych” w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w latach 2019 – 2023.
5.4 zmiany w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Obłuże na rok 2020.
6. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
7. Bieżące informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Obłuże
Wojciech Lipiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 27.01.2020
Data udostępnienia informacji: 27.01.2020