LIV Sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD
LIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 czerwca 2023 roku
GODZ. 10.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z prac Komisji Doraźnej,
5.      Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej,
6.      Debata nad Raportem o stanie gminy - informacja; formularz.
7.      Projekty uchwał w sprawach:
 
7.1   udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum zaufania
7.2   przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2022..
7.3   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdynia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdynia  w 2022r.
7.4   udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2022,
7.5   przyjęcia programu "Wczesnomodernistyczne centrum Miasta Gdyni. Plan Zarządzania na lata 2023-2028”
7.6   określenia kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia miesięcznej wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdyni.
7.7   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
7.8   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon przebiegu sieci gazowych,
7.9   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły w Gdyni, rejon ul. A. Dickmana,
7.10                   zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej
7.11                   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego
7.12                   określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym publicznym przewozie osób organizowanym przez Gminę Miasto Gdynia – Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
7.13                   wprowadzenia Regulaminu  parkingu podziemnego zlokalizowanego pod Parkiem Centralnym w Gdyni,
7.14                   zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
7.15                   zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
7.16                   zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących likwidację i unieszkodliwienie odpadów azbestowych,
7.17                   zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących likwidację zbiorników bezodpływowych,
7.18                   ustanowienia pomników przyrody
7.19                   trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
7.20                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 176-184 / S. Ramułta,
7.21                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego,
7.22                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej,  położonej  w Gdyni w rejonie ul. Władysława IV,
7.23                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 105,
7.24                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Wiślince
 
8.      Interpelacje,
9.      Informacje:
1.       Raport z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień za 2022 rok
2.       Sprawozdanie za lata 2021-2022 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami w latach 2019-2022”
10.   Wolne wnioski.
11.   Ustalenie terminu następnej sesji.
12.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
LIV sesji Rady Miasta Gdyni
28 czerwca 2023 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok,
2.     zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2023 – 2036,
3.     przyjęcia do realizacji „Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023 – 2025”
4.     zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.
5.     zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni.
6.     zmiany uchwały nr XLI/1269/22 z dnia 27.4.2022 w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Konstruktorów
7.     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
8.     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika,
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 15.06.2023
Data udostępnienia informacji: 15.06.2023
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2023 08:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.06.2023 08:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.06.2023 12:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.06.2023 12:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.06.2023 12:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.06.2023 11:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska