LI sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD
LI SESJI RADY MIASTA GDYNI
22 marca 2023 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Śródmieście,
5.       Informacja o pracy Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,
6.       Projekty uchwał w sprawach:
 
6.1.przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”
6.2.udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
6.3.określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
6.4.określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miasta Gdyni,
6.5.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu,
6.6.wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu edukacji publicznej dotyczących kształcenia w zakresie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursów oraz konsultacji zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni.
6.7.ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
6.8.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Al. Jana Pawła II oraz na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego,
6.9.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika,
6.10.                   wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie odrębnej własności do lokalu niemieszkalnego-hali garażowej w nieruchomości przy ul. Leśnej 36 w Gdyni.
6.11.                   wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka,
6.12.                   wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2787 obr. 0026 Śródmieście, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz Województwa Pomorskiego (ul. Żeromskiego),
6.13.                   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni w rejonie ul. Chwarznieńskiej 170D, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony 3 lata,
6.14.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego,
6.15.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej,
6.16.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej/Derdowskiego,
6.17.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni w rejonie ul. Wojewody Wachowiaka,
6.18.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zielonej,
6.19.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego,
6.20.                   ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
6.21.                   zmianie  uchwały Nr L/1541/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Gdyni
 
7.       Sprawozdanie z prac Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii,
8.       Interpelacje,
9.       Informacje.
10.   Wolne wnioski.
11.   Ustalenie terminu następnej sesji.
12.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
LI sesji Rady Miasta Gdyni
22 marca 2023 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.      udzielenia pomocy finansowej miastu HATAY Metropolitan Municipality  w Turcji
2.      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok
3.      zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2023 – 2036,
4.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowodworskiego "34",
5.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 194,
6.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 700 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków,
7.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 900 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków,
8.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej 18,
9.      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy Skwerze Kościuszki na działce nr 2911 obręb 0026 Śródmieście,
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 09.03.2023
Data udostępnienia informacji: 09.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2023 10:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2023 09:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska