L sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 8 lutego 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD
L SESJI RADY MIASTA GDYNI
8 lutego 2023 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Redłowo,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1.wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic miasta Gdyni,
5.2.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Cisowa i Pogórze w Gdyni, rejon linii kolejowej nr 228,
5.3.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic: A. Kordeckiego, gen. Orlicz-Dreszera i Kalksztajnów,
5.4.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic kadm. X. Czernickiego i Platynowej,
5.5.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Łużyckiej i Sportowej,
5.6.zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic K. Pomianowskiego i Chwaszczyńskiej,
5.7.przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu "BuildON - Affordable and digital solutions to Build the next generatiON of smart EU buildings", dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont EUROPA,
5.8.przystąpienia do sporządzania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026,
5.9.nadania nazwy Plac Henryka Baranowskiego placowi u nasady mola w dzielnicy Orłowo,
5.10.                   zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
5.11.                   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szzkole i w domu" na lata 2019-2023”
5.12.                   przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2023 – 2024”,
5.13.                   zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni,
5.14.                   wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni darowizny nieruchomości od osób fizycznych,
5.15.                   wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego - garażu nr C/23 położonego przy ul. Knyszyńskiej stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem udziału we współużytkowanie wieczyste gruntu,
5.16.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja,
5.17.                   wyrażenia zgody na zbycie 1/4 udziału w prawie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego usytuowanego w Gdyni przy ul. Krawieckiej,
5.18.                   wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w zasobie Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gdańsk,
5.19.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.  Głogowej,
5.20.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Skarbka,
5.21.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej,
5.22.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości  położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 2,
5.23.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54 w Gdyni,
5.24.                   wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego - garażu nr 3 położonego przy ul. Pomorskiej 27a stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem udziału we współużytkowanie wieczyste gruntu,
5.25.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej,
5.26.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 72,
5.27.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Gospodarskiej,
5.28.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Lipowej,
5.29.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego,
5.30.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 43,
 
6.      Sprawozdanie z prac Komisji  Kultury,
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Aneks do porządku obrad
L sesji Rady Miasta Gdyni
8 lutego 2023 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok1
2.      zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2023 – 2036,
3.      ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i sposobu ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej.
4.      zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody poprzez nasadzenia drzew i krzewów,
5.      Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”,
6.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 36,  stanowiącej  własność Gminy Miasta Gdyni.
7.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Raduńskiej
8.      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej,
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 26.01.2023
Data udostępnienia informacji: 26.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2023 08:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
27.01.2023 09:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska