XLVIII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
21 grudnia 2022 roku
GODZ. 12.00, s. 105
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1.nadania pani  Hannie Wendzie - Uszyńskiej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
5.2.nadania księdzu Jackowi Sosze  Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
5.3.nadania Ochotniczej Straży Pożarnej W Gdyni - Wiczlinie  Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
5.4.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic K. Pomianowskiego i Chwaszczyńskiej,
5.5.zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdynia,
5.6.zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5.7.zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,
5.8.określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczania ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych,
5.9.zmiany uchwały Nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych
5.10.                   zmieniająca uchwałę nr XXV/851/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie prowadzenia przez Urząd Miasta obsługi Gdyńskiego Centrum Informatyki.
5.11.                   unieważnienia Regulaminu Działalności Rady Społecznej przy SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14 zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/388/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. oraz zatwierdzenie nowego Regulaminu.
5.12.                   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w rejonie ul. Wiesławy Kwiatkowskiej w Gdyni,
5.13.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Gedymina,
5.14.                   wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10 klatka A.
5.15.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Waszyngtona,
5.16.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łebskiej 12
5.17.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Górniczej,
5.18.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej,
5.19.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów  dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Cumowników,
5.20.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej,
5.21.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja,
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji  Budżetowej,
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XLVIII sesji Rady Miasta Gdyni
21 grudnia 2022 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.      uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok, autopoprawka
2.      Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2023 – 2036, autopoprawka
3.      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy Placu Górnośląskim
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 08.12.2022
Data udostępnienia informacji: 08.12.2022
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.12.2022 13:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.12.2022 13:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.12.2022 11:53 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska