XLVII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 lilstopada 2022 roku
GODZ. 12.00, s. 105
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Pogórze,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1.zmieniająca uchwałę nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5.2.zmieniająca uchwałę nr XLVI/1423/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni,
5.3.ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok,
5.4.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5.5.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei Marszałka Piłsudskiego,
5.6.uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
5.7.utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Senior+ oraz połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni.
5.8.wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kieleckiej w Gdyni,
5.9.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Architektów,
5.10.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gajowej 27,
5.11.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej,
5.12.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej,
5.13.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego,
5.14.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sandomierskiej
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia,
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XLVII sesji Rady Miasta Gdyni
23 listopada 2022 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
 
1.      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok
2.      zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035,
3.      przyjęcia do realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2022 – 2026
4.      ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2023 roku,
5.      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Rumia,
6.      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kosakowo,
7.      określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni
8.      zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 59 w Gdyni.
9.      odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej.
10.  wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni darowizny nieruchomości od osoby fizycznej
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.11.2022
Data udostępnienia informacji: 10.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2022 09:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.11.2022 09:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.11.2022 08:51 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska