XLVI sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLVI SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 października 2022 roku
GODZ. 12.00, s. 105
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Orłowo,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
5.2.opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni,
5.3.przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdyni w sprawie zmiany granic miasta Gdyni,
5.4.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem, rysunek
5.5.likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 z siedzibą w Gdyni.
5.6.wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 16 w Gdyni (firma A),
5.7.wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 16 w Gdyni (firma P),
5.8.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego,
5.9.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej,
5.10.                   wyrażenia zgody na zbycie w trybie  bezprzetargowym udziału w  prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Jana Matejki 1, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
5.11.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kartuskiej,
5.12.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ul. Komandorskiej i ul. Grabowo,
5.13.                   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV w trybie bezprzetargowym,
5.14.                   zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni.
5.15.                   zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni (odwołanie)
5.16.                   zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni (odwołanie)
5.17.                   zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni (powołanie)
5.18.                   zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni (powołanie)
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XLVI sesji Rady Miasta Gdyni
26 października 2022 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
 
1.      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok
2.      zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035
3.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 151,
4.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń piwnicznych przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.10.2022
Data udostępnienia informacji: 13.10.2022
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2022 08:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.10.2022 15:04 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska