XLIV sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
31 sierpnia 2022 roku
GODZ. 12.00, s. 105
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Obłuże,
5.       Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej,
6.       Projekty uchwał w sprawach:

projekty scalone do wspólnego pliku .pdf
 
6.1.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1
6.2.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035
6.3.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki
6.4.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego
6.5.zaopiniowania projektu zmiany granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu
6.6.przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi  u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2022 – 2023”
6.7.zamiaru połączenia filii nr 5 i filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
6.8.o zmianie uchwały Nr XIX/602/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
6.9.zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni
6.10.                   zaliczenia ul. Stanisława Ziołowskiego w Gdyni w dzielnicy Śródmieście do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
6.11.                   wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni (firma A)
6.12.                   wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni (firma B)
6.13.                   wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni (firma P)
6.14.                   wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hutniczej 16 w Gdyni (firma A)
6.15.                   wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hutniczej 16 w Gdyni (firma B)
6.16.                   wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hutniczej 16 w Gdyni (firma P)
6.17.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/36
6.18.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Fregatowej
6.19.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w okolicy ul. Kartuskiej i ul. Chełmińskiej
6.20.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janowskiej
6.21.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nauczycielskiej
6.22.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170F
6.23.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Północnej
6.24.                   wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni w nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej
6.25.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
6.26.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej/ul.Wejherowskiej
6.27.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej
6.28.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni w rejonie ul. Kopernika
6.29.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej
6.30.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kamiennej
6.31.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Waleriana Szefki
6.32.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego.
6.33.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej
6.34.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu oraz sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Pasiecznej 31
6.35.                   wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych
 
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XLIV sesji Rady Miasta Gdyni
31 sierpnia 2022 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
 
1.      wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia zawartego z Miastem Sopot w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2.      zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/1296/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
3.      ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych  w  Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdyni przy ul. Energetyków 13,
4.      zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni,
5.      zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni,
6.      zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 13 w Gdyni.
7.      zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 58 w Gdyni.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 18.08.2022
Data udostępnienia informacji: 18.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2022 12:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.08.2022 08:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.08.2022 08:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.08.2022 11:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.08.2022 11:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.08.2022 10:37 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska