XLI sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLI SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 kwietnia 2022 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Kamienna Góra,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1,
5.2.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035
5.3.wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji  w 2022 r.
5.4.wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
5.5.zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego,
5.6.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego,
5.7.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej,
5.8.wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa
5.9.przyjęcia do realizacji "Gdyńskiego Programu Wspierania Seniorów i Zdrowego Starzenia się na lata 2022-2025",
5.10.                   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2022-2025,
5.11.                   wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia zawartego z Miastem Sopot w zakresie orzekania o niepełnosprawności,
5.12.                   wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2022,
5.13.                   zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów,
5.14.                   wyrażenia zgody na lokalizację pomnika Stanisława Dąbka,
5.15.                   nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Budowniczych,
5.16.                   nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Gwarancyjna,
5.17.                   nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Kadłubowców,
5.18.                   nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Konstruktorów,
5.19.                   nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Rurarska,
5.20.                   nadania  drodze położonej w Śródmieściu Gdyni nazwy ulica Stanisława Ziołowskiego,
5.21.                   nadania  nazwy Węzeł Zesłańców Sybiru obszarowi zbiegu ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd,
5.22.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia „08A”,
5.23.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia „08B”,
5.24.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia „08C”,
5.25.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia "09",
5.26.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia "10",
5.27.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej
5.28.                   odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania - ul. Węglowej 11,
5.29.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej,
5.30.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Witomińskiej,
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XLI sesji Rady Miasta Gdyni
27 kwietnia 2022 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.      zawarcia umowy o współpracy na zasadzie miast siostrzanych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Żytomierz (Ukraina)
2.      nadania nazwy Plac Wolnej Ukrainy obszarowi przyległemu do ulicy Zawiszy Czarnego,
3.      ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Augustyna Necla w Gdyni
4.      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 434 i 436 obręb 0016 Kamienna Góra,
5.      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432 i 434 obręb 0016 Kamienna Góra,
6.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wiśniowej,
7.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej,
8.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zgoda,
9.      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Skarbka,
10.  oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Widnej 4c,
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.04.2022 07:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.04.2022 12:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.04.2022 10:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.04.2022 09:54 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska