XL sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD
XL SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 marca 2022 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Leszczynki,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1.określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5.2.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Urszulanek i Wolności,
5.3.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon Węzła Franciszki Cegielskiej,
5.4.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej,
5.5.udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,
5.6.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2022,
5.7.ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i sposobu ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej,
5.8.wyrażenia  zgody  na przyjęcie przez  Gminę Miasta Gdyni darowizny nieruchomości  z zasobu Skarbu Państwa,
5.9.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kartuskiej,
5.10.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kolonia "45C",
5.11.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Rdestowej "160A",
5.12.                   zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni
5.13.                   skargi SJ (...) oraz ER (...) na wykonywanie zadań publicznych przez Prezydenta Miasta Gdyni, w imieniu którego działa Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu,
5.14.                   skarg TO na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,  wniesionych  9 lutego i 1 marca 2022 r.
5.15.                   ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego,
 
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Budżetowej
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XL sesji Rady Miasta Gdyni
23 marca 2022 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1
2.      zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035,
3.      zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”,
4.      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/48,
5.      wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni, w nieruchomości położonej w Dębogórzu, przy ul. Owocowej,
6.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej,
7.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej/ ul. Nauczycielskiej,
8.      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Al. Jana Pawła II oraz na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w trybie bezprzetargowym
9.      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni na terenie Parku Kolibki w trybie bezprzetargowym
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2022
Data udostępnienia informacji: 10.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2022 08:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2022 12:19 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska