Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do 30 tys. zł. na inwentaryzację architektoniczno - budowlaną budynku przy ul. Jana Matejki w Gdyni..


                                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                                          W POSTĘPOWANIU NA:
 
„usługę wykonania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku położonego przy ul. Jana Matejki 1 w Gdyni”
 
                                                w trybie zapytania ofertowego do 30.000 zł.
 
Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

PROJCON Tomasz Bukolt, ul. Bielicka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz
Cena ofertowa: 3 444,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 00/100).

Zamawiający informuje, że złożono następujące oferty:
 
1. APIRIA Rafał Brdyła, ul. Krasińskiego 40A/41, 01-779 Warszawa, 11 193,00 zł.

2. TOTO Architekci Karolina Paluszyńska – Czekaj, ul. Wajdeloty 22/6a, 80-437 Gdańsk, 4 719,00 zł.

3. GEO – PLUS Krzysztof Kuhiwczak, ul. Zakładowa 21/47, 05-200 Wołomin, 6 150,00 zł.

4. Pracownia Inżynierska Paweł Wiła, ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia, 4 920,00 zł.

5. ADNIL Linda Weber, ul. Wiosny Ludów 49, 81-459 Gdynia, 4 920,00 zł.

6. GOBAR Budownictwo Bartłomiej Górny, ul. Wybickiego 5b/6, 82-200 Malbork, 7 380,00 zł.

7. PROJCON Tomasz Bukolt, ul. Bielicka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz, 3 444,00 zł.

8. Pracownia Projektowa „KASZTEL” Joanna Tucka, ul. Świętojańska 135/1A, 81-404 Gdynia, 9 840,00 zł.

9 METIOR 3D Łukasz Dębiński, ul. Podgórna 2, 84-207 Bojano, 3 936,00 zł.

 
Uzasadnienie wyboru:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku przy ul. Jana Matejki 1 w Gdyni posadowionego na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonej jako działka nr 1385, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana. Budynek składa się z trzech kondygnacji naziemnych i piwnicy. W budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne, z czego dwa stanowią własność Gminy Miasta Gdyni, a dwa osób prywatnych.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium ceny z wagą 100%. Pan Tomasz Bukolt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROJCON Tomasz Bukolt przedstawił ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. Cena zaproponowana w ofercie wynosi 3 444,00 zł. i nie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania tj. 1 600,00 zł., jednak wyraził on zgodę na zwiększenie tej kwoty do zaoferowanej wysokości. W związku z powyższym oferta Pana Tomasza Bukolt została uznana za najkorzystniejszą

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 10.03.2022
Data udostępnienia informacji: 10.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.03.2022 10:59 wyróżnienie nagłówka Paulina Grześ
10.03.2022 15:54 Dodanie informacji Paulina Grześ