Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do 130 tys. zł. na wykonanie usług wyceny nieruchomości z tytułu ustalenia opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                                               W POSTĘPOWANIU NA:
 
„wykonanie usług wyceny nieruchomości z tytułu ustalenia opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni”
 
w trybie zapytania ofertowego do 130 000 zł netto.
 
Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
TOMASZ BONA, ul. Lipowa 50/25, 81-572 Gdynia 

Cena ofertowa: 12 201,60 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście jeden złotych 60/100).

Zamawiający informuje, że złożono następujące oferty:
1. TOMASZ BONA, ul. Lipowa 50/25, 81-572 Gdynia, tomaszbona@o2.pl, cena: 12 201,60 zł. brutto.

2. Kancelaria Wyceny i Obsługi Nieruchomości Wojciech Deska, ul. Zamenhofa 4/46, 81-218 Gdynia kontakt@wyceny-w-deska.pl, cena: 25 500,00 zł. brutto.

3. Home’s Koziarski Jarosław Koziarski, ul. Ciołkowskiego 3A/10, 80-463 Gdańsk, jaroslawkoziarski@wp.pl, cena: 19 900,00 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wyceny nieruchomości z tytułu ustalenia opłaty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium ceny z wagą 100%. Pan Tomasz Bona prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ BONA przedstawił ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W związku z powyższym oferta Pana Tomasza Bony została uznana za najkorzystniejszą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 04.11.2022
Data udostępnienia informacji: 04.11.2022