zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na hali sportowej przy ul. Morskiej 75 przy zespole szkół hotelarsko-gastronomicznych w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

                                                                  
                  Dotyczy:   przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na hali sportowej przy ul. Morskiej 75  przy zespole szkół hotelarsko-gastronomicznych w Gdyni.
 
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę - BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krótka 1  z ceną ryczałtową brutto 8 975 000,00 zł brutto.
 
            Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
            Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę - Konsorcjum: 1) Firma Remontowo-Budowlana KRUPA Stanisław Krupa–lider konsorcjum; 2) Firma TYSAND s.j. - członek Konsorcjum, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca składający tą ofertę nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
            Pozostałe Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 31.12.2020r.: cena oferty brutto 60 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20 % termin wykonania: 10 %, okres serwisu (konserwacji) zamontowanych urządzeń 5 %, okres udzielonej gwarancji: 5%.
 
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krótka 1,       84-242 Luzino.
Oferta nr 3 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
 
Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1 – Konsorcjum: PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia –lider konsorcjum; 2)  MARBUD Sp. z o.o. Sp. k.-członek:
cena: 11 800 000,28  zł brutto – 4,11 pkt
termin wykonania: 12.10.2022r. – 1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - wskazane po dwa zadania dla każdej osoby, cztery punktowane - 2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 5 lat – 0,50 pkt
Okres serwisu (konserwacji) zamontowanych urządzeń: 37 miesięcy– 0,50 pkt
Razem: 8,11 pkt
 
Oferta nr 2 Konsorcjum: 1) Firma Remontowo-Budowlana KRUPA Stanisław Krupa, ul. Klonowa 13, 81-558 Gdynia–lider konsorcjum; 2) Firma TYSAND s.j. - członek Konsorcjum - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Oferta nr 3 - BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krótka 1, 84-242 Luzino
cena: 8 975 000,00 zł brutto –  6,00 pkt
termin wykonania: 10.10.2022r. – 1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - wskazane po dwa zadania dla każdej osoby, cztery punktowane - 2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 5 lat – 0,50 pkt
Okres serwisu (konserwacji) zamontowanych urządzeń: 37 miesięcy– 0,50 pkt
Razem: 10,00 pkt
 
Oferta nr 4 - Przembud Gdańsk SA ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk
cena: 12 453 894,81 zł brutto –  3,67 pkt
termin wykonania: 07.10.2022r. – 1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - wskazane po dwa zadania dla każdej osoby, cztery punktowane - 2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 5 lat – 0,50 pkt
Okres serwisu (konserwacji) zamontowanych urządzeń: 37 miesięcy– 0,50 pkt
Razem: 7,67 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 09.04.2021
Data udostępnienia informacji: 09.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.04.2021 13:31 Dodanie informacji Anna Stankiewicz