Wyniki postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.000 euro na wykonanie druków własnych w 2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
dotyczy:  postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.000 euro na wykonanie druków
               własnych w 2021r.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.1843 z późn. zm.), informuje,  że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 14.01.2021 r. zatwierdzono wynik postępowania nr EZP 160/20 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.000 euro na wykonanie druków własnych w 2021r.

W terminie wskazanym w SIWZ oferty z ceną wykonania zamówienia złożyły następujące firmy:
 
1.      „Contrast ” Drukarnia Jerzy Kanikuła,  81-208 Gdynia ul. Działdowska 14  - 523 627,61
2.      Drukarnia „Poligrafia”, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewieckiego 10 bud. 25, - 544 609,25
3.      Drukarnia Cyfrowa „InfoDruk” Magdalena Kleczyk,  81-331 Gdynia, ul. Kapitańska 11b – 520 592,27
 
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Drukarnię Cyfrową „InfoDruk” Magdalena Kleczyk, 81-331 Gdynia, ul. Kapitańska 11b  z ceną wykonania zamówienia w wysokości 520 592,27 zł.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta wraz z upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy, tj. w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 19.01.2021
Data udostępnienia informacji: 19.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2021 09:38 Aktualizacja treści Małgorzata Rzychoń-Posłowska
19.01.2021 09:38 Aktualizacja treści Małgorzata Rzychoń-Posłowska
19.01.2021 09:37 Aktualizacja treści Małgorzata Rzychoń-Posłowska
19.01.2021 09:35 Aktualizacja treści Małgorzata Rzychoń-Posłowska