Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 parków kieszonkowych w Gdyni

Gdynia, dnia 8 lutego 2021 roku
UD.271.9.2020
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


dot.: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 parków kieszonkowych w Gdyni. Nr postępowania 170/20.
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2019.1843 z późn.zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 parków kieszonkowych w Gdyni wybrana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Gospodarstwo Rolno – Szkółkarskie
Ekolas Wojciech Szufel
Lniska 14A
83-330 Żukowo

część 1: 142764 zł (słownie:sto czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote)

część 2: 148923 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote)

część 3: 197928 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych)

część 4: 139 170 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt  złotych)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi– 40%

Termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 15 lutego 2021 roku  (art. 94 ust.1 pkt. 2)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dane dotyczące złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 08.02.2021
Data udostępnienia informacji: 08.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2021 13:01 Dodanie informacji Zofia Halikowska