Usługi głosowe telefonii stacjonarnej oraz viop dla Urzędu Miasta Gdyni


SA.271.221.2020                                                           
 
 
 
Dotyczy : Przetarg nieograniczony,  o wartość zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługi telefonii stacjonarnej oraz voip dla Urzędu Miasta Gdyni
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1. pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień    publicznych   (tekst  jedn.  Dz. U. z 2015r., poz. 2164  z  późn. zm.) informuje,  że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 01.02.2021.r. zatwierdzono wynik postępowania nr 164/20           o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego            o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługi głosowe telefonii stacjonarnej oraz voip dla Urzędu Miasta Gdyni. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty, które komisja uznała za ważne oraz 1 ofertę, którą na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 komisja odrzuciła.
 
1. Multimedia Polska Biznes SA ul. Koszykowa 61B 00-667 Warszawa
Cena miesięcznych opłat stałych 45 pkt
Cena opłat za połączenia telefoniczne poza abonamentem 24,67 pkt
Ilość darmowych połączeń w ramach abonamentu linie analogowe 1 pkt
Ilość darmowych połączeń w ramach abonamentu linie ISDN 1,1 pkt
cena opłat instalacyjnych 10 pkt
Łączna ilość punktów: 81,77 pkt
 
 
2.  Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02 – 326 Warszawa
Cena miesięcznych opłat stałych 14,75 pkt
Cena opłat za połączenia telefoniczne poza abonamentem 25 pkt
Ilość darmowych połączeń w ramach abonamentu linie analogowe 0,3 pkt
Ilość darmowych połączeń w ramach abonamentu linie ISDN 0,05 pkt
cena opłat instalacyjnych 0 pkt
Łączna ilość punktów: 40,10 pkt
 
 
3. Telestrada S.A. Al. Krakowska 22a, 02 – 284 Warszawa
Cena miesięcznych opłat stałych 12,36 pkt
Cena opłat za połączenia telefoniczne poza abonamentem 18,36 pkt
Ilość darmowych połączeń w ramach abonamentu linie analogowe 10 pkt
Ilość darmowych połączeń w ramach abonamentu linie ISDN 10 pkt
cena opłat instalacyjnych 0 pkt
Łączna ilość punktów: 50,72 pkt
 
 
Oferta odrzucona art. 89 ust 1 pkt 2  - Złożenie przez Wykonawcę oferty na niezmienionym formularzu cenowym załącznik nr 1a do SIWZ, stanowi niezgodność oferty z SIWZ.
 
NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02 – 822 Warszawa
 
 
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94. ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcą, który uzyskał największą ilość punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 02.02.2021
Data udostępnienia informacji: 02.02.2021